ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την επαγγελματική σας καριέρα στην CRETA FARM ABEE. Η αποστολή από μέρους κάθε ενδιαφερόμενου, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, (εφεξής «Υποψήφιος») βιογραφικού σημειώματος μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Υποψηφίου αποδοχή των παρακάτω όρων, απαλλασσόμενης της CRETA FARM ABEE, από οποιουδήποτε είδους ευθύνη.

ΟΡΟΙ 1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

2. Κάθε Υποψήφιος παρέχει στην CRETA FARM ABEE, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου που θα περιέλθει στην κατοχή της CRETA FARM ABEE, υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.

3. Η CRETA FARM ABEE δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης στην CRETA FARM ABEE, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

4. Η CRETA FARM ABEE μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της CRETA FARM ABEE μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.

5. Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.»